Privacy policy

When you engage in certain activities on this site, VIB may ask you to provide certain information about yourself. It is completely optional for you to do so. Please note that the sole condition of our collecting your personal data is your explicit agreement with the Online Privacy Policy. The information that you provide is used as part of our efforts to keep you informed (via e-mail and via regular mail) about new and future campaigns, initiatives, activities and events. Your data will only serve these functions and will under no circumstances be transmitted to third parties without your explicit permission. In the event of us intending to use your data for newly defined purposes, we will keep you informed of at all times. You will be offered the chance to refuse to participate.

In accordance with the Belgian legislation of December 8, 1992 on the protection of privacy, you have the right to access and correct your personal information and privacy preferences at any time.

If you believe that VIB has not complied with this Online Privacy Policy with respect to your personal information, or if you would like to react, have any other questions, comments or complaints about this Policy, please do not hesitate to contact us by choosing one of the following four options:

e-mail: info@vib.be

phone: +32 9 244 66 11

VIB 2019

 

 

 

Privacy policy

Het belang van gegevensbescherming

VIB hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en leeft de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door VIB vzw, een Belgische non-profit organisatie met hoofdzetel in de Rijvisschestraat 120, 9052 ZWIJNAARDE, België.

Voor bepaalde domeinen of processen kan VIB aanvullende richtlijnen of procedures uitgewerkt hebben die meer in detail omschrijven welke maatregelen van toepassing zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van aanwervingsprocedures.

De persoonsgegevens die we verzamelen en/of verwerken
VIB verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Dat kunnen heel beperkte persoonsgegevens zijn of meer uitgebreide persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld in het kader van de personeelsadministratie.

Het kan gaan om persoonsgegevens die u ons gegeven heeft, bijvoorbeeld via webformulieren, via contractuele overeenkomsten, via het verstrekken van business-cards of het op een andere manier uitwisselen van contactinformatie, of gegevens die we verkrijgen via het gebruik van onze websites, of via onderzoeksmateriaal dat wij ter beschikking krijgen waaraan nog bepaalde persoonsgegevens gekoppeld zijn.

Website


Op  de VIB-website wordt op verschillende plaatsen gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u een brochure of andere informatie opvraagt. Wanneer u dergelijke gegevens invoert zullen wij altijd expliciet uw toestemming vragen om die gegevens te mogen opslaan en gebruiken om u op de hoogte te houden van relevante activiteiten die VIB organiseert, of om u via e-mail of post te contacteren in het kader van door VIB georganiseerde informatiecampagnes.

Indien u persoonsgegevens invoert in het kader van een gezondheidsonderzoek of wanneer u een vraag stelt via patiënteninfo@vib.be, zullen deze gegevens door VIB enkel daarvoor, en voor geen andere doeleinden, worden gebruikt.

De website van VIB verzamelt geen persoonsgegevens via cookies en dergelijke. De website kan wel hyperlinks bevatten die leiden naar andere websites. VIB is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en derden.

Het gebruik van persoonsgegevens door VIB


VIB verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de reguliere activiteiten die zij als onderzoeksinstelling in de levenswetenschappen uitoefent.

Meer specifiek verwerkt VIB ook persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

​Om u behulpzaam te kunnen zijn en te informeren over specifieke onderzoeks- en/of collectievraagstukken;
Om uitvoering te geven aan haar rol als werkgever;
Om relevante data te verzamelen ten behoeve van haar levenswetenschappelijk onderzoek; 
Om met u te communiceren door middel van het verzenden van persberichten, (electronische) nieuwsbrieven, e-mails en/of post;
Om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen;
Om zakelijke relaties te kunnen uitbouwen;
Om uw vragen te kunnen beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
Om onze website te verbeteren;
In het geval wij uw gegevens zouden willen gebruiken voor nieuwe doeleinden, zullen wij u hiervoor expliciet toestemming vragen.

Rechtsgronden

VIB verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien er sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden persoonsgegevens verwerkt omdat:

​U hier toestemming voor geeft;
We willen in deze context opmerken dat als u zelf doelbewust uw contactgegevens aan ons bezorgt, dan beschouwen wij dat ook als een expliciete toestemming aan VIB om uw contactgegevens te mogen verwerken voor relatiebeheer in de context van de reguliere activiteiten van VIB.
Het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
Het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
Het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen;
Het een taak van algemeen belang betreft;
VIB er een gerechtvaardigd belang bij heeft.
Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden door VIB beheerd en strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor VIB over deze gegevens beschikt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij hiervoor een correcte wettelijke grond bestaat, of u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 

Beveiliging van persoonsgegevens


VIB beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Duur van de opslag van gegevens
VIB zal persoonsgegevens niet oneindig bewaren. Als bepaalde persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, en VIB ze niet meer nodig heeft om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen, of om op bepaalde verzoeken of claims te kunnen reageren, dan zullen ze worden verwijderd.

Uw rechten
Conform de AVG heeft u het recht om:

​De gegevens in te zien die VIB over u heeft opgeslagen.
De door VIB opgeslagen persoonsgegevens te corrigeren.
Bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking.
Uw persoonsgegevens te laten wissen.
Uw persoonsgegevens door VIB te laten overdragen naar een andere organisatie.
U heeft daarnaast ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).

Wijzigingen aan de privacyverklaring

VIB is gerechtigd om haar privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit beleid wordt steeds op de website geplaatst. Daarom is het aangewezen om het privacybeleid op de website regelmatig te raadplegen.

Contactinformatie

U kan ons ook altijd contacteren indien u vindt dat onze site of onze werkwijze niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

U kan ons hiervoor contacteren 
e-mail: privacy@vib.be    
tel: +32 9 244 66 11

of per post
VIB
Communicatie
Rijvisschestraat 120
9052 GENT
BELGIUM